shamo.hd_tdcs.simulation.parametricΒΆ

API for shamo.hd_tdcs.simulation.parametric.

shamo.hd_tdcs.simulation.parametric.problem

Implement ProbParamHDTDCSSim class.

shamo.hd_tdcs.simulation.parametric.solution

Implement SolParamHDTDCSSim class.

shamo.hd_tdcs.simulation.parametric.surrogate